ดูทั้งหมด » 
 
23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช
ราชภัฎสุรินทร์ มอบปริญญาเอก"บัวขาว" ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงสูงสุด
ราชภัฎสุรินทร์ มอบปริญญาเอก"บัวขาว" ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงสูงสุด